top of page

AcesoCare

MENU

Vårt ansvar,
din hälsa

Vi tar ett helhetsgrepp kring ansvarstagande för patienter, miljön och samhället. Vår roll ingår i ett större sammanhang och perspektiv. Vi bidrar till en hållbar verksamhet som ger en bättre framtid för alla.

Patientansvar

Erbjuda personcentrerad vård där patientens behov och preferenser sätts i centrum

Säkerställa hög patientsäkerhet genom evidensbaserade rutiner och kontinuerlig uppföljning

Involvera patienter aktivt i beslut kring sin egen vård för att öka delaktighet och följsamhet

Miljöansvar

Arbeta aktivt för att minska företagets miljöavtryck genom energieffektivisering, minskad resursförbrukning och hållbara inköp

Implementera cirkulära lösningar för avfallshantering och återanvändning av materialVerka för en fossilfri verksamhet genom att ställa om till förnyelsebara energikällor

Samhällsansvar

Bidra till en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård för alla, oavsett bakgrund

Samarbeta med andra aktörer för att utveckla innovativa lösningar som förbättrar folkhälsan

Engagera sig i lokala initiativ och samhällsutveckling för att stärka den sociala hållbarheten

bottom of page